Biblioteka L – treća serija

Treća serija Biblioteke L, kojom Zavod za znanost o književnosti obnavlja svoju izdavačku djelatnost, okuplja znanstvene monografije koje u analitičko središte stavljaju književni tekst, ali i one koje na intrigantan način (pa i promjenom težišta analize prema drugim tekstovima kulture – filmu, stripu, popularnoj kulturi itd.) propituju granice znanosti o književnosti u 21. stoljeću. Znanstvena izvrsnost i inovativnost ključne su u odabiru znanstvenih monografija, pri čemu posebno potičemo objavljivanje studija koje i odabirom građe za analizu i teorijskim pristupom kritički tumače tekstove kulture te se bave temama koje su podzastupljene u domaćoj humanistici.


Bogutovac suvereno određuje ključne probleme i poetičke dominante Basarinih tekstova: od početnog bijega od jezika i postmoderne nesigurnosti u dijalogu Ja i Ništa, preko konkretnih tekstualnih primjera (na primjer: izvrsne komparativne analize Basare i Becketta) do niza teorijskih uvida (od stilistike, teorije lika do agambenovskih dijagnostičkih teza) 김프 한글 다운로드. Istodobno autorica nudi analitički pregled i ključne naglaske književnokritičke recepcije Basarina rada, kao i problematiku njegove rane esejistike koju argumentirano uključuje u vlastiti interpretativni koncept, uz veze s ključnim autorima ili pretečama postmoderne (Barth, Borges).

Iz recenzije dr. sc. Deana Dude

Posvećen ranom proznom djelu Svetislava Basare, suvremenog srpskog književnika od šireg južno slavenskog značaja, knjiga se analitički usredotočuje na problem konstituiranja autorovog pisma i uspostave referentnog okvira za njegovu kritičku procjenu. (…) Središnji postupak de(kon)struiranja književnoga govora shvaća se kao sredstvo razumijevanja načina funkcioniranja znakovnih sistema općenito, čime se p(r)okazuje njihova uvjetovanost i nestabilnost. Knjiga također nudi drugačije tumačenje statusa Basarine proze unutar institucionalnih koordinata srpske književnosti, prema kojem ona nadilazi konceptualne okvire tzv Download audio capture filter.dll. mlade srpske proze ili srpske proze postmodernog doba, uključujući se u obuhvatniji horizont suvremene književne produkcije.

Iz recenzije dr. sc. Tomislava Brleka


Znanstveni se doprinos ove knjige vidi na dvije razine. Prva je od njih znanstveni doprinos istraživanjima dječje književnosti, dječje kulture i studijima djetinjstva, kojima knjiga Marijane Hameršak ne samo pridonosi svojim opsežnim sadržajem, raznolikim temama i vrijednim uvidima, nego i svojim sofisticiranim pristupom i analitičkom discipliniranošću Imperial Comfort Women. (…) Na drugoj, međutim, razini, znanstveni doprinos knjige vidim i u kontekstu hrvatske humanistike i znanosti o književnosti izvan okvira proučavanja dječje književnosti i dječje kulture; ovaj se znanstveni doprinos ogleda u istraživačkim smjerovima i zaključcima koji, premda se primarno odnose na dječji segment unutar hrvatske kulturne slike 19. i 20. stoljeća, uvjerljivo pokazuju i međusobnu komunikaciju dječjih i nedječjih društveno-povijesnih procesa istraživanog razdoblja.  

Izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima

Metodologija se odlikuje aktualnošću, inovativnošću, interdisciplinarnošću (folkloristika, filologija, povijest književnosti, komparativna književnost, sociologija književnosti, povijest i antropologija djetinjstva, historiografija) te kapilarnim poznavanjem dosadašnjih spoznaja Download The Bell Pepper New Fit. Stoga je ova knjiga doista uzorna po svojoj akademskoj usustavljenosti.

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Natke Badurine


Jedna od rijetkih knjiga toga opsega kod nas koja se bavi novijom češkom književnošću i jedina koja se bavi ženskim pismom. Uklapa se u korpus tematski sličnih djela u hrvatskoj i svjetskoj književnosti, a opisuje jedan relevantan i slabo poznat književni korpus. 

Prof labview 8.5. dr. sc. Katica Ivanković

Knjiga Suzane Kos bavi se češkim ženskim pismom s kraja 20. i početka 21. stoljeća. Autorica analizira odabrane češke tekstove iz danoga razdoblja oslanjajući se na teorijska dostignuća o konstruiranju ženskog identiteta, kao i spoznaje iz rodne teorije uopće. Autorski korpusi pritom se analiziraju vodeći računa o društvenim promjenama koje su za dekonstruiranje tradicionalnog i konstruiranje novog ženskog identiteta u odabranim prozama nerijetko bili od odlučujuće važnosti. 

Doc Ghost Keyrog. dr. sc. Matija Ivačić


Znanstvena relevantnost knjige temelji se na osebujnom pristupu koji se koristi u čitanju jednog književnog korpusa. Riječ je o hrvatskom kriminalističkom romanu koji se u tekstu čita kroz prizmu kulturalne kriminologije. To čitanje oprimjeruje metodološki obrat recentne znanstvene prakse koji ne samo da umrežuje različita disciplinarna polja nego u nekim instancama posve napušta disciplinarne granice i, fokusirajući se na određenu problematiku, prihvaća izazov postdisciplinarnosti. Stoga knjiga nije samo relevantna za znanost o književnosti, posebice za izučavanje naznačenog žanra, nego i za znanosti koje se bave zločinom i svakovrsnim prijestupima gns3 router image.

Iz recenzije dr. sc. Stipe Grgasa, red. prof. 

Knjigu Vladana Čuture možemo smatrati unapređenjem hrvatske znanosti o književnosti novim spoznajama koje se tiču širenja granica tradicionalne znanosti o književnosti prema kulturalnoj kriminologiji u pristupu žanru kriminalističkog romana te oblikovanjem analitički inovativnog čitanja hrvatskog kriminalističkog romana koje ukazuje na potencijal književne činjenice kao specifično oblikovanog kulturnog narativa o kriminalu i zločinu. (…) Autor u svojoj analizi na svrhovit način povezuje navedene discipline, oblikujući jedinstven i originalan interdisciplinarni metodološki alat za pristup ovoj izazovnoj problematici.

Iz recenzije izv. prof. dr. sc. Maše Kolanović


Posrijedi je vrijedno djelo, jedno od rijetkih koja se bave razvojem kriminalističkog žanra u češkoj književnosti 60-ih godina, kada je ona doživljavala svoje prozne vrhunce u dvadesetom stoljeću Baidu Cloud High Speed Download. Autor posvećuje pozornost i ideološkim determinantama koje utječu na njegovo strukturiranje. Istodobno je riječ o jednoj od rijetkih knjiga napisanih na hrvatskom jeziku koje se bave poetikom kriminalističkog žanra.

Iz recenzije prof. dr. sc. Katice Ivanković

Knjiga se bavi razdobljem renesanse kriminalističkog žanra u Češkoj između 1958. i 1969. godine na temelju refleksije žanra u kritičkim i teorijskim tekstovima koji su iskristalizirali dva modela kriminalističke književnosti – model socijalističke kriminalističke proze i model kriminalističke proze kao igre 너를 만난 여름 다운로드. Autor ukazuje na izuzetnu raslojenost češke kriminalističke proze u danom razdoblju te djela koja se opiru svrstavanju u jedan od dvaju modela i narušavaju njihovu tematsku i ideološku paradigmu.

Iz recenzije doc. dr. sc. Suzane Kos


Zahvaljujući teorijskoj perspektivi istraživanja, ali jednako tako i odličnom uvidu u književnopovijesni kontekst, knjiga predstavlja značajan doprinos suvremenoj hrvatskoj znanosti o književnosti, a napose hrvatskoj slavistici i polonistici, te ispunjava izrazitu receptivnu prazninu ako je riječ o poljskom pjesništvu 20. stoljeća (tog književnog i kulturnog  fenomena per se), a posebno u odnosu na pjesništvo jednog književnog nobelovca (Miłosz), jednog koji je godinama bio kandidat za tu nagradu (Różewicz), a uključivanjem i trećeg velikog poslijeratnog poljskog pjesnika, Zbigniewa Herberta, knjiga dobiva dimenziju temeljnog  uvida u oblikovanje i funkcioniranje poljskog pjesničkog kanona druge polovice 20 ebs 오디오 북 다운로드. stoljeća.  

Iz recenzije red. prof. dr. sc. Dalibora Blažine

Knjiga se bavi analizom i interpretacijom djela poljskih pjesničkih klasika, no njezin ishod premašuje te okvire i ulazi duboko u književnoteorijska pitanja pjesništva i sociologiju književnosti. Može biti spoznajno poticajna filolozima iz raznih nacionalnih sredina, jednako tako i čitateljima.

Iz recenzije red. prof. dr. sc. Katice Ivanković